Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Zespół diagnostyczno-korekcyjny

Zespół diagnostyczno-korekcyjny zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną w formie:

  • Indywidualnych oddziaływań terapeutycznych nastawionych między innymi na rozwiązywanie aktualnych problemów osobistych wychowanków. Praca prowadzona jest w konwencji poznawczo-behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapii Gestalt, racjonalnej terapii zachowań.
  • Indywidualnych oddziaływań psycho-korekcyjnych w sytuacjach wymagających interwencji psychologicznej.
  • Grupowych oddziaływań terapeutycznych adekwatnych do problemów wychowanków: socjoterapii, zajęć profilaktycznych, treningu zastępowania agresji, treningu empatii, treningu wnioskowania moralnego. W grupowych formach psychoprofilaktycznych i terapeutycznych średnio uczestniczy od 8 do 12 wychowanków. Grupy treningowe organizowane są w zależności od pojawiających się problemów i liczą trzech, czterech wychowanków.
  • Udzielania pomocy wychowankom w załatwianiu ich spraw wymagających kontaktu z instytucjami środowiskowym, osobami funkcyjnymi, w tym instytucjami edukacyjnymi. Pomaga w poszukiwaniu szkoły na zewnątrz placówki, kursów zawodowych.
W celu zaprojektowania adekwatnych form pomocy psychologicznej oraz zastosowania adekwatnych metod wychowawczych zespół dokonuje diagnozy zaburzeń wychowanka, jego osobistych problemów mających wpływ na funkcjonowanie społeczne oraz na występowanie niepowodzeń szkolnych. W tym celu korzysta ze sporządzonych diagnoz psychologiczno-pedagogicznych, dokonuje obserwacji zachowań podopiecznych, zbiera informacje o funkcjonowaniu wychowanka w działach od nauczycieli, wychowawców, nauczycieli zawodu. Przeprowadza rozmowy z wychowankami na temat ich trudności i problemów.
Zespół organizuje i koordynuje pracę zespołów IPR pod względem merytorycznym. Współpracuje z kadrą pedagogiczną w indywidualizacji procesu wychowania oraz nadzoruje realizację zaplanowanych w tym zakresie działań. Dokonuje kontroli dokumentacji. Prowadzi indywidualne rozmowy z wychowankami motywujące do podejmowania zobowiązań zawartych w ich indywidualnych programach. Nowozatrudnionych pracowników szkoli w zakresie metody IPR zgodnie z autorską koncepcją indywidualnej pracy z nieletnimi.
W procesie wychowania i psychokorekcji członkowie zespołu współpracują z rodzinami i opiekunami prawnymi wychowanków. Z osobami odwiedzającymi podopiecznych przeprowadzają rozmowy informujące o podjętych działaniach wychowawczych i korekcyjnych wobec ich dziecka, o efektach pracy, warunkach współpracy i komunikacji z nimi w ciągu pobytu chłopca w placówce. Organizuje również zebrania rodziców, których celem jest nie tylko udzielenie informacji o postępowaniu wychowanka, ale również pedagogizacja rodziców. W uzasadnionych przypadkach organizowany jest wyjazd do domu rodzinnego wychowanka.
Zespół sporządza dwa razy do roku informacje o podjętych z podopiecznymi działaniach psychokorekcyjnych, które są włączane do opinii okresowych wychowanków oraz na życzenie sądu przygotowuje opinię psychologiczno-pedagogiczną.