Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Współpraca

 

INTERNAT
W ramach współpracy ze środowiskiem wychowankowie pod opieką wychowawców uczestniczą w licznych zajęciach na rzecz środowiska lokalnego. Najważniejszym celem takich zajęć jest m.in. kształtowanie właściwych postaw związanych z podejściem do pracy i obowiązków, nauka odpowiednich zasad zachowania w środowisku otwartym, zapoznanie z zasadami wolontariatu, budowanie pozytywnych relacji z innymi, walka z uprzedzeniami.
 
Wychowankowie grupy I pod kierunkiem wychowawców kontynuują wzorem lat ubiegłych, współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Żyrardowie. Kilkakrotnie podejmowali się prac porządkowych (usuwanie gruzu, grabienie liści, porządkowanie terenu DPS) oraz organizowania imprez dla pensjonariuszy placówki (organizacja Dnia Seniora, Andrzejki, koncert kolęd). Wychowankowie na te okazje przygotowywali i wykonywali repertuar muzyczny oraz uczestniczyli we wspólnej zabawie. Na co dzień wychowankowie realizując zadania związane z wolontariatem, wykonywali prace polegające na bezpośredniej opiece nad pensjonariuszami (pomoc przy sprowadzeniu na świetlicę, pomoc w karmieniu, poruszaniu się na wózkach inwalidzkich podczas spacerów itp.).
 
 
   
 

 

Grupa II podejmuje zadania związane z szeroko pojętym zagadnieniem ochrony przyrody, środowiska i recyklingu. Realizacja polega m.in. na udziale w akcji sprzątania lasu z okazji Światowego Dnia Ziemi, pomocy przy obsłudze Warszawskich Dni Recyklingu, sprzątaniu cmentarza, udziału w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu. Ponadto w ramach umowy o współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skierniewicach wychowankowie udzielają pomocy podopiecznym GOPS-u.
 
 
     
 
     
 
Wychowankowie grupy VI współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznje w Puszczy Mariańskiej.W ramach współpracy realizowane są wyjazdy do podopiecznych GOPS.
 
    
 
     
Poza wymienionymi, zaplanowanymi zajęciami i imprezami wychowankowie często uczestniczą oraz świadczą pomoc na rzecz środowiska w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie. Na uwagę zasługują następujące projekty:
 • "Głośne czytanie - dobra zabawa" - w trakcie ferii zimowych wychowankowie VI grupy internatowej odwiedzają swoich młodszych kolegów z czterech przedszkoli: w Puszczy Mariańskiej, Bartnikach, Korabiewicach i Żyrardowie. Podczas wyjazdów czytają najmłodszym wcześniej przygotowane bajki oraz organizują ciekawe formy zabawy.

     

 

     

 

 • Współpraca z Bolimowski Parkiem Krajobrazowym - w ramach współpracy relizowane są następujące działania: jesienne sprzątanie Rawki, budowa budek i karmników dla owadów i ptaków, zimowe ptakoliczenie.

 

 • OSPAR - Ogólnopolska Scena Prezentacji Artystycznych Realizacji - wychowankowie uczestniczą corocznie w organizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej imprezie, na któej prezentują przygotowane skecze i utwory muzyczne.

    

 • "Pamiętamy" - głównym celem projektu jest dbałość o stan cmentarza pozostającego pod opieką zakładu.  Jest to znajdujące się w lesie miejsce pochówku mieszkańców wsi, nauczycieli i wychowanków zakładu. Opieka nad cmentarzem trwa przez cały rok, jednak w październiku nabiera intensywności. Wychowankowie porządkują teren cmentarza, naprawiają krzyże, przygotują wieńce nagrobne.

    

 • Zbiórka żywności - we współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi oraz skierniewicką fundacją Ametyst  wychowankowie uczestniczą w ogólnopolskich akcjach charytatywnych polegających na zbiórkach żywności w marketach. 

    

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 27 Pułku Ułanów z Żyrardowa - współpraca realizowana jest od września 2014 r. na mocy współpracy podpisanej ze Stowarzyszeniem. Wychowankowie uczestniczą w ochodach historycznych rocznic oraz spotkaniach i różnego rodzaju wydarzeniach.

    

 

 • "Karnawałowe Granie" - corocznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Puszczy Mariańskiej odbywa się  Przegląd Twórczości Artystycznej. Zasadniczym celem przeglądu, oprócz oczywiście prezentacji muzycznych i dobrej zabawy, jest szeroko rozumiana integracja. Integracja dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych. A także integracja naszych podopiecznych  ze środowiskiem i zmiana sposobu postrzegania młodych ludzi, których zwykle nazywamy chłopakami z poprawczaka.  
    
 
Należy podkreślić, że podczas uczestnictwa we wszystkich wyżej wymienionych pracach, wyjazdach i imprezach, bez wyjątku, nigdy do chłopców w nich uczestniczących nie było żadnych zastrzeżeń zarówno ze strony pracowników – opiekunów, jak też osób z zewnątrz. Wielokrotnie wychowankowie spotykali się z ogromną życzliwością i wdzięcznością ludzi zdziwionych i mile zaskoczonych faktem, że pomimo pobytu w zakładzie poprawczym można liczyć na tak dużą pomoc z ich strony. Zmienia to na pewno obraz i stereotyp młodocianego przestępcy w środowisku i jednocześnie służy podniesieniu poczucia własnej wartości u wychowanków.
Ponadto wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w działających kołach zainteresowań: muzycznym, plastycznym, filmowym, sportowym, jeździeckim. W ramach tych zajęć również uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i przeglądach zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich (osiągają w nich znaczne sukcesy). Systematycznie współorganizują imprezy lokalne: dzień dziecka, WOŚP, dzień sportu itp.
Na terenie zakładu znajduje się również kościół, który służy zarówno wychowankom, jak i okolicznym mieszkańcom. Wychowankowie chętnie uczestniczą w mszach – uczą się właściwych zachowań oraz szacunku dla religii. Ksiądz wspólnie z młodzieżą przygotowuje dla lokalnej społeczności imprezy związane z obchodami świąt kościelnych (np. jasełka) oraz dba o zakładowy cmentarz.
 
    
   
 
SZKOŁA

 

1. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:
 • prace dekoracyjno-porządkowe w Szkole Podstawowej nr 7 i Hufcu ZHP w Skierniewicach
 • wizyty uczniów w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • wizyty uczniów w Centrum Planowania Kariery Zawodowej
 • współzawodnictwo sportowe międzyszkolne w wielu dyscyplinach sportowych z uczniami szkół z Żyrardowa, Skierniewic, Puszczy Mariańskiej i Wiskitek
 • organizowane corocznie "Dni Europy"
 
Co nam to daje?
 
W/w inicjatywy i działania uczą naszych wychowanków poruszania się w środowisku otwartym. Uczniowie nawiązują znajomości z rówieśnikami niezdemoralizowanymi, poznają inne wzorce zachowań. Reprezentując szkołę na zewnątrz uczą się odpowiedzialności i właściwego zachowania. Szczególnie pozytywne doświadczenia wynieśli z organizacji dużej imprezy międzyszkolnej „Dni Europy”. Przedsięwzięcie długofalowe wymagało cierpliwości i zaangażowania od uczniów i opiekunów, pozwoliło na kształtowanie właściwych relacji z uczniami oraz pomiędzy uczniami.
 
1. Konkursy międzyszkolne:
 • „Ścieżki mojego świata” – ogólnopolski konkurs literacki corocznie
 • „To nasza wspólna barka” – konkurs literacki o sylwetce Jana Pawła II
 • Ogólnopolski konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • Ogólnopolski konkurs historyczny organizowany w tym roku przez nasza szkołę.
 
Co nam to daje?
 
Uczniowie mają możliwość pogłębienia swojej wiedzy na interesujące ich tematy, uczą się systematyczności i umiejętności poszukiwania informacji z użyciem Internetu. Mogą osiągać satysfakcję z dobrych wyników jeśli przyłożyli się do pracy lub poznają gorycz porażki. Naocznie doświadczają, że w życiu bez solidnej pracy nie można wiele osiągnąć.
 
1. Wycieczki krajoznawcze i edukacyjne:
 • coroczne wycieczki krajoznawcze po okolicy: Radziwiłłów, Sromów, Arkadia, Nieborów
 • wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”
 • wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego
 • wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 • spływ kajakowy Czarna Hańczą
 
Co nam to daje?
Uczniowie maja możliwość poznania piękna naszego kraju, uczą się wrażliwości na przyrodę i inne aspekty otaczającej nas rzeczywistości. Wzbogacają swoja wiedzę o historii swojego kraju i oręża polskiego. W Centrum Nauki mogli uczestniczyć w poglądowej lekcji poznania świata i praw nim rządzących. Na spływie uczą się współpracy i odpowiedzialności, gdyż sami przez siedem dni odpowiadają za całość swych poczynań. Samodzielnie planują trasę i menu na każdy dzień i plany te realizują.
 
 
 
WARSZTATY SZKOLNE

 

W warsztatach szkolnych współpraca z podmiotami na zewnątrz oparta jest przede wszystkim na wykonywanych przez wychowanków pracach w ramach nauki zawodu. W ramach współpracy wychowankowie mieli możliwość pogłębiania swoich umiejętności poprzez odbywanie praktyk zawodowych w gospodarstwie pomocniczym. Obecnie również mogą odbywać praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu w Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”. Wychowankowie wykonują prace m.in. przy produkcji i montażu mebli, prace ślusarskie, prace remontowo-wykończeniowe, prace ogrodnicze, prace przy obrządku i obsłudze koni. Szeroki asortyment wyrobów i usług świadczonych przez IGB Mazovia to możliwość dla wychowanków nauki i wykonywania przydzielonych zadań zgodnie z obowiązującymi standardami technologicznymi w danym zawodzie.
Wychowankowie wyjeżdzają do pracy poza teren zakładu do pomocy przy montażu mebli oraz przy pracach remontowych w różnych instytucjach i u osób prywatnych. Dodatkowo uczestniczą w wyjazdach na targi branżowe zgodnie z kierunkiem nauczania oraz do zakładów pracy.