Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.
Tu jesteś: Strona główna Szkoły

Historia naszego zakładu | tutaj

Szkoły

 

Historia szkoły związana jest z historią zakładu, który istnieje od 1876 roku.

 

Szkoła mieści się w  trzykondygnacyjnym  budynku. 

 

W szkole funkcjonuje szkoła podstawowa  oraz  branżowa szkoła I stopnia.

 

W oddziałach  szkoły podstawowej  poza zdobyciem wiedzy ogólnej uczniowie mają możliwość poznania wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej w ramach przysposobienia do pracy w zawodach: ogrodnik, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W branżowej szkole I stopnia uczniowie kształcą się w zawodach: stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Zajęcia odbywają się w pracowniach przedmiotowych: matematyczno-fizycznej, biologiczno-chemicznej, informatycznej, języka polskiego, historyczno–geograficznej oraz pracowniach przedmiotów zawodowych. W budynku znajduje się również biblioteka. Zajęcia wychowania fizycznego oraz  sportowe prowadzone są w sali gimnastycznej znajdującej się w budynku szkoły oraz na szkolnym boisku trawiastym i boisku wielofunkcyjnym znajdujących się przy budynku szkoły. Zajęcia praktycznej nauki zawodu odbywają się w warsztatach szkolnych.

 

MISJA SZKOŁY

 

Do czego dążymy, czego chcemy...

Chcemy, aby w naszej szkole uczniowie:

• Zdobywali wiedzę i umiejętności porównywalne ze szkołą środowiskową i mogli aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się.

• Znali i respektowali normy prawne, moralne i obyczajowe.

• Kształcili umiejętności życiowe korzystając w procesie uczenia się z możliwości jakie niesie środowisko otwarte.

• Utrzymywali z nauczycielami bliskie kontakty otwarte na siebie.

•Mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań poza lekcjami, czuli się współgospodarzami szkoły mającymi istotny wpływ na jej kształt i wygląd.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

 

 

Szkoły  działają na ogólnych zasadach obowiązujących w polskim szkolnictwie, realizując programy nauczania odpowiednie dla tego typu szkół.

 

Uczniowie otrzymują wszechstronną pomoc w nadrobieniu dotychczasowych zaległości szkolnych. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwala na przełamanie niechęci do nauki wynikającej z negatywnych doświadczeń szkolnych. Szkoła posiada dobrą bazę
i  wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Stosowane są  sprawdzone systemy motywacyjne
i pozytywne wzorce osobowe, by zachęcić uczniów do nauki. Zajęcia są prowadzone
z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz metod aktywizujących, a tempo pracy dostosowane jest do możliwości uczniów. W uzasadnionych przypadkach stosowane jest indywidualne  obniżenie wymagań programowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.

 

Wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna w oparciu o nowoczesną bazę warsztatową doskonale przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych potwierdzających zdobycie kwalifikacji w zawodzie. Przekłada się to na uzyskiwanie dobrych wyników przez uczniów na  egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach: stolarz, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.            

                                                                                                                                                                      

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZA

 

 

Dążymy do osiągnięcia modelu absolwenta, który posiada następujące cechy:

• ma poczucie własnej godności i wartości,

• zna i przestrzega normy społeczne,

• jest przygotowany do dalszego etapy nauki lub pracy,

• jest kulturalny i odpowiedzialny,

• rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,

• dba o swoje zdrowie i otoczenie,

• jest wysportowany,

• posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

• nie boi się podejmować nowych wyzwań.OFERTA RESOCJALIZACYJNA SZKÓŁ W ZAKŁADZIE POPRAWCZYM
W STUDZIEŃCU

 

Osiągnięcie tych ambitnych celów nie jest proste i wymaga od nauczycieli dobrego przygotowania merytorycznego oraz dużego zaangażowania osobistego.

Nauczyciele w  pracy resocjalizacyjnej stosując różnorodne metody i formy pracy, a w szczególności:

• przygotowane scenariuszy lekcji  wychowawczych, gdzie podstawą jest poznanie uczniów, ich problemów oraz zdobycie zaufania niezbędnego do skutecznej pracy wychowawczej,       

• indywidualna praca z uczniami, gdzie uczniowie zdolni mogą poszerzać swoje umiejętności i zainteresowania, zaś słabsi mają możliwość nadrobienia zaległości,

• rozmowy indywidualne prowadzące w celu  rozwiązania bieżących problemów uczniów,

• otwartość na potrzeby uczniów i poświęcani im swojego czasu,              

• udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych, które pozwalają na porównanie swoich umiejętności z uczniami ze szkół środowiskowych i stanowią zarazem formę dopingu do wytężonej pracy, aby móc konkurować z najlepszymi, umożliwiają  tym samym naszym uczniom poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętność rywalizacji,

• udział w zawodach sportowych, które  dają uczniom  możliwość  satysfakcji ze zwycięstwa, bowiem rywalizacja sportowa spełnia niebagatelna rolę w rozwijaniu pożądanych cech osobowościowych i wychowaniu a o sukcesach naszych uczniów  świadczą  gabloty pełne zdobytych pucharów i innych trofeów,

• organizacja konkursów przedmiotowych,                                                                                            

• organizacja wycieczek szkolnych:  naukowych i kulturalno-krajoznawczych,  w trakcie których uczniowie mają okazję poznać  m.in. historię, nowe technologie, obejrzeć  ciekawe filmy, miejsca, poznać inne formy spędzania wolnego czasu,  

• przygotowanie gazetek ściennych, które są dla uczniów okazją wykazania się talentami plastycznymi i wiedzą na różne tematy,

• prowadzenie zajęć  dla uczniów na pływalni miejskiej w Żyrardowie, które są okazją do zdobycia i doskonalenia umiejętności pływackich,

• usamodzielnianie uczniów  klas kończących naukę, poprzez udział w zajęciach, które pomagają  im odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu szkoły.