Kontakt
Strona główna
Zakład Poprawczy
im. Józefa Wieczorkowskiego w Studzieńcu.

Historia naszego zakładu | tutaj

Warsztaty szkolne

 

OFERTA RESOCJALIZACYJNA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Pobyt wychowanka w naszym zakładzie to czas, w którym ma możliwość nadrobienia zaległości szkolnych, wybrania odpowiedniego zawodu z uwzględnieniem swoich zainteresowań i predyspozycji. To czas na zdobycie wiedzy i umiejętności fachowych w wybranym przez siebie zawodzie, które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy po opuszczeniu zakładu.

Każdy nieletni przebywający w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu ma możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w wybranym przez siebie zawodzie. Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:

• szkoły branżowej w formie nauki zawodu,

• szkoły podstawowej w formie przyuczenia  do wykonywania określonej pracy.

Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w następujących kierunkach:

- kucharz,

- stolarz,

- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

- ogrodnik.

Dzięki kształceniu w różnych w kierunkach, które odpowiadają  potrzebom rynku pracy wychowankowie mają możliwość wyboru nauki  zawodu dostosowanego do ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji.

Kształcenie zawodowe odbywa się na terenie placówki w warsztatach szkolnych, którymi kieruje dyrektor szkół. Zajęcia  odbywają  się w budynkach warsztatowych oraz klasopracowniach przedmiotów zawodowych. Pomieszczenia wyposażone w odpowiednie maszyny, narzędzia i elektronarzędzia, zaplecza techniczne, środki audiowizualne i pomoce dydaktyczne. Są również przygotowane do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.

Każdy nowo przyjęty wychowanek ma możliwość wyboru kierunku kształcenia, zostaje poinformowany o regulaminach i zasadach obowiązujących w warsztatach szkolnych, zostaje zapoznany z prawami i obowiązkami ucznia oraz oczekiwaniami jakie stawia się przed wychowankiem w zakresie szkolenia zawodowego.

Wychowankowie są przydzieleni do poszczególnych grup szkolenia zawodowego pod opiekę nauczycieli zawodu.

Kształcenie zawodowe wychowanków prowadzone jest przez nauczycieli zawodu zgodnie z obowiązującymi programami nauczania w danym zawodzie. Nauczyciele zawodu realizują programy nauczania poprzez naukę teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz  zajęcia praktyczne, w czasie których wychowankowie wykonują różne  prace  szkoleniowo – produkcyjne  związane  z nauczanym zawodem,  m.in. przy produkcji i montażu mebli z drewna i płyty wiórowej, prace remontowo-wykończeniowe, prace ogrodnicze na terenie placówki oraz prace w stołówce zakładowej.

W zależności od wieku, możliwości rozwojowych wychowanka, jego potrzeb i zainteresowań w pracy dydaktyczno- wychowawczej w warsztatach szkolnych wykorzystywane są różne środki i metody prowadzenia zajęć. Sposób kształcenia dostosowany jest do możliwości psychofizycznych i intelektualnych wychowanka.

W warsztatach szkolnych funkcjonuje autorski system oceniania wychowanków za naukę, pracę i zachowanie w czasie zajęć warsztatowych, który motywuje wychowanków do nauki i zdobywania umiejętności zawodowych, a ponadto umożliwia wychowankom zaprezentowanie swoich osiągnięć i aktywne uczestniczenie w procesie resocjalizacji.

W ramach zajęć praktycznych nauczyciele zawodu organizują także wychowankom wycieczki do zakładów pracy ,w czasie których wychowankowie mają możliwość zapoznania się  z nowoczesnymi maszynami i warunkami pracy oraz na targi branżowe i wystawy, w czasie których wychowankowie mają  możliwość zapoznania się z nowoczesnymi maszynami oraz z nowymi materiałami i technologiami .

W ramach zajęć praktycznych organizowane są w warsztatach szkolnych pokazy wykorzystania elektronarzędzi i materiałów prowadzone przez renomowane firmy z danej branży, w trakcie których wychowankowie mają również możliwość poznania nowoczesnych elektronarzędzi i materiałów.

 

Przygotowanie do usamodzielnienia

 

W trakcie szkolenia zawodowego wychowankowie mają czas na zdobycie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji,  które dają możliwość znalezienia odpowiedniej pracy i powrotu nieletniego do społeczeństwa.

W ramach usamodzielnienia nieletniego nauczyciele zawodu kształtują u wychowanków prawidłowe nawyki dbałości o narzędzia i  stanowisko pracy, przestrzeganie przepisów BHP, wykonywanie zadań zgodnie ze standardami technologicznymi. Prowadzą również zajęcia z wychowankami pod kątem możliwości znalezienia pracy w swoim zawodzie w miejscu zamieszkania i okolicy.

W warsztatach szkolnych organizowane są kursy zawodowe dla wychowanków przy udziale podmiotów zewnętrznych, które mają na celu zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez wychowanków. Organizowane są kursy prawa jazdy, kurs spawacza , operatora wózków widłowych i inne w zależności od potrzeb wychowanków.

Na podstawie zawartego porozumienia wychowankowie w ramach praktyk zawodowych mogą być zatrudniani w dwóch podmiotach działających przy zakładzie poprawczym : w instytucji gospodarki budżetowej i w spółdzielni socjalnej oraz u pracodawców poza placówką.

Wykonywanie pracy w czasie praktyk zawodowych umożliwia nieletnim nie tylko zdobycie umiejętności zawodowych, ale przyczynia się również do ich rozwoju moralnego i społecznego oraz daje im niezależność finansową w placówce.

Dla zwalnianego z placówki wychowanka zdobyte umiejętności i zdobyte kwalifikacje mają dużą wartość, gdyż dają mu szansę na samodzielne utrzymanie się po opuszczeniu zakładu.

Żadne dotychczas stosowane formy pomocy finansowej po opuszczeniu placówki nie odnoszą tak dobrej skuteczności w usamodzielnianiu wychowanka, jak szybkie pozyskanie przez nieletniego pracy w wyuczonym zawodzie.